НИСЛЭГ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АВТОМАТЖУУЛСАН СИСТЕМ НИЙЛҮҮЛЭХ, СУУРИЛУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

НИСЛЭГ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АВТОМАТЖУУЛСАН СИСТЕМ НИЙЛҮҮЛЭХ, СУУРИЛУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА