“ЭХ ДЭЛХИЙ- ЭНХ АМЬДРАЛ” Хөрс нь газрын гадаргын үржил шимт гадарга бөгөөд бидний оршин тогтнох үндэс, амьдралын эх булаг юм.

“ЭХ ДЭЛХИЙ- ЭНХ АМЬДРАЛ” Хөрс нь газрын гадаргын үржил шимт гадарга бөгөөд бидний оршин тогтнох үндэс, амьдралын эх булаг юм.