АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ХОЛБООНЫ СТАНЦУУДЫГ БАТАЛГААЖУУЛАХ ХЭМЖҮҮРИЙН БАГАЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ХОЛБООНЫ СТАНЦУУДЫГ БАТАЛГААЖУУЛАХ ХЭМЖҮҮРИЙН БАГАЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА