ШАЛГАЛТЫН НИСЛЭГИЙГ ГҮЙЦЭТГЭХЭД АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ШАЛГАЛТЫН НИСЛЭГИЙГ ГҮЙЦЭТГЭХЭД АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА