Захиалгат өмч хувьчлалыг хойшлууллаа.

Захиалгат өмч хувьчлалыг хойшлууллаа.