Нүдэн дээр нүгэл үйлдэх, чихэн дээр худал хэлэх

Нүдэн дээр нүгэл үйлдэх, чихэн дээр худал хэлэх